უჯრედშორისი სივრცე და ანთებითი დაავადებები

უჯრედშორისი სივრცე და ანთებითი დაავადებები

უჯრედშორისი სივრცე (ექსტრაცელულარული მატრიქსი) წარმოადგენს ყველა ორგანოსა და ქსოვილის შემადგენელ კომპონენტს და შინაგან გარემოს, რომელშიც ფუნქციონირებს ორგანიზმის თითოეული უჯრედი. გარდა იმისა, რომ მატრიქსი ქმნის ფიზიკურ საყრდენს უჯრედებისათვის, ის ასევე წარმართავს უმნიშვნელოვანეს ბიოქიმიურ და ბიომექანიკურ პროცესებს, რომლებიც აუცილებელია ქსოვილების ჩამოყალიბების, დიფერენცირებისა და ჰომეოსტაზისათვის. მატრიქსის მნიშვნელობა ნათლად ვლინდება მთელი რიგი ანთებითი დაავადებების დროს, რომელთა სპექტრი ძალიან ფართოა და თითქმის ყველა ორგანოთა სისტემას მოიცავს. ამასთანავე, უმნიშვნელოვანესია მატრიქსის როლი დაბერების პროცესებშიც.

მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ქსოვილში მატრიქსის ძირითად კომპონენტებს წყალი, ცილები და პოლისაქარიდები წარმოადგენს, ყველა ქსოვილში უჯრედშორის სივრცეს თავისი უნიკალური შემადგენლობა გააჩნია. ამასთანავე, მატრიქსი ძალიან დინამიური სტრუქტურაა, ის მუდმივ რეორგანიზაციასა და განახლებას განიცდის, რათა სრულყოფილად შეძლოს უჯრედებისთვის საჭირო მიკროგარემოს შექმნა.

სწორედ მატრიქსის გავლით აღწევს უჯრედებამდე საკვები ნივთიერებები, ჟანგბადი, სასიგნალო მოლეკულები, ჰორმონები, სამკურნალო მედიკამენტები და ა. შ. ასევე, მისი გავლით ხდება უჯრედების ნივთიერებათა ცვლის (მეტაბოლიზმის) შედეგად წარმოქნილი ნარჩენი პროდუქტების (მათ შორის, ნახშირორჟანგის) ქსოვილებიდან გამოტანა. ამასთანავე, მთელი რიგი ანთებითი დაავადებების დროს მატრიქსში ხდება ტოქსინების დაგროვება, ამიტომ მას დიდი ყურადღება ენიჭება ბიორეგულაციურ მედიცინაში.

მატრიქსის როლი ბიორეგულაციურ მედიცინაში

ბიორეგულარიურ მედიცინაში ექსტრაცელულარული მატრიქსი მკურნალობის ერთ-ერთ უმთავრეს სამიზნეს წარმოადგენს. ჯანმრთელი ორგანიზმი სათანადოდ ახერხებს მეტაბოლური ნარჩენებისა და ტოქსინების ორგანიზმიდან გამოდევნას, ხოლო ანთებითი დაავადების დროს ეს ფუნქცია უმეტესწილად დარღვეულია. შესაბამისად, ანთების დროს მატრიქსში (უჯრედშორის სივრცეში) გროვდება მეტაბოლური ნარჩენები და ტოქსიკური ნივთიერებები. ანთების დროს მატრიქსში დიდი რაოდენობით ტოქსინებისა და ნარჩენი პროდუქტების დაგროვება ხელს უშლის უჯრედებამდე საკვები ნივთიერებების, სასიგნალო მოლეკულებისა და სამკურნალო მედიკამენტების მიტანას.

სწორედ ამიტომ, ბიორეგულაციური მედიცინის თვალთახედვით, ანთებითი დაავადებების მკურნალობაში მატრიქსის დეტოქსიკაცია-დრენაჟი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. მეტაბოლური ნარჩენებისგან ექსტრაცელულური მატრიქსის გასუფთავება (დრენაჟი) ხელს უწყობს უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდებას. ტოქსინების განეიტრალების და დრენაჟის შემდეგ უჯრედს სრულად შეუძლია საკუთარი მეტაბოლური ფუნქციის განხორციელება. ამისათვის ბიორეგულაციურ მედიცინაში შემუშავებულია პრეპარატი გუნა-მატრიქსი.

გუნა-მატრიქსი ანთებითი პროცესებით გამოწვეული სიმპტომების საწინააღმდეგო ჰომეოპათიური სამკურნალო საშუალებაა, შესაბამისად, მისი გამოყენება შესაძლებელია მატრიქსის დეტოქსიკაციისა და ოპტიმალური დრენაჟისთვის, მწვავე ანთების შემდეგ, ალოპათიური მკურნალობის (მაგ. ანტიბიოტიკები, კორტიზონი, ციტოსტატიკური მედიკამენტები) განმავლობაში და მის შემდეგ, გახანგრძლივებული ფსიქოფიზიოლოგიური სტრესის დროს და მის შემდეგ, გამოჯანმრთელების პერიოდში, ნებისმიერი ქრონიკული პათოლოგიის შემთხვევაში. ის ასევე წარმოადგენს განსაკუთრებით ეფექტურ არასპეციფიკურ გერიატრიულ პრეპარატს.

გუნა-მატრიქსი კომპლექსური პრეპარატია და მასში შემავალი კომპონენტების უნიკალურ და ეფექტურ კომბინაციას წარმოადგენს. როგორც ბიორეგულაციური მედიცინის ყველა საშუალება, ეს მედიკამენტიც თანამედროვე ჰომეოპათიის, იმუნოლოგიისა და პათოფიზიოლოგიის პრინციპებზე არის დაფუძნებული. ამ თერაპიულ კომბინაციას აქვს განსხვავებული და უფრო მაღალი გლობალური ეფექტები, ვიდრე მისი ცალკეული ინგრედიენტების თერაპიული ეფექტების ჯამს. შემავალი კომპონენტები 5 ძირითად ჯგუფად (ბირთვად) იყოფა:

  • 1-ელი ბირთვი: მატრიქსის დრენაჟი
  • მე-2 ბირთვი: ლიმფური დრენაჟი
  • მე-3 ბირთვი: ტოქსინების ნეიტრალიზაცია
  • მე-4 ბირთვი: ტოქსინებით იმპრეგნაციის საწინააღმდეგო მოქმედება
  • მე-5 ბირთვი: მეტაბოლური დახმარება

დამატებითი ინფორმაცია გუნა-მატრიქსისა და უჯრედშორისი სივრცის შესახებ იხილეთ სამეცნიერო პუბლიკაციაში „ექსტრაცელულარული მატრიქსის ინტოქსიკაციის თერაპია ფიზიოლოგიური რეგულაციური მედიცინის საშუალებით“.

 

გუნა-მატრიქსი რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მიეკუთვნება III ჯგუფის მედიკამენტებს და გაიცემა რეცეპტის გარეშე.

დამატებითი ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ გაეცნოთ სტატიებს მატრიქსის მნიშვნელობის შესახებ კონკრეტული ორგანოთა სისტემების ანთებითი დაავადებების დროს: